Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν τρόπους για να διαχειριστούν μία κατάσταση που έχει προκύψει στη ζωή τους και αδυνατούν να βρουν λειτουργικούς τρόπους επεξεργασίας της. Συνήθως, πρόκειται για κάποια νέα εμπειρία, με την οποία ο άνθρωπος δεν έχει έρθει άλλοτε σε επαφή και τον δυσκολεύει. Αυτή μπορεί να αφορά στην προσωπική του ζωή, όπως τη συντροφική σχέση και το γονεϊκό ρόλο, την κοινωνική του ζωή, όπως την επίλυση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση κρίσεων στον εργασιακό χώρο. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν στον συμβουλευόμενο να βρει απαντήσεις που θα συμφωνούν περισσότερο με τις δικές του αξίες.

Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί, στη συμβουλευτική δεν παρέχονται συμβουλές, αλλά ο συμβουλευόμενος, με τη βοήθεια του συμβούλου, παράγει νέες ιδέες και λύσεις που θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τα εμπόδια που τον δυσκολεύουν. Η συμβουλευτική γίνεται σε ατομικό ή δυαδικό επίπεδο (γονείς) και η διάρκεια της συνεδρίας είναι πενήντα λεπτά.

Μαρία Γκατζέλη – Ψυχολόγος – Αθήνα, Πειραιάς

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα πλαίσια κάθε μορφής παρέμβασης, προστατεύονται από το θεραπευτικό απόρρητο και η θεραπευτική σχέση πλαισιώνεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου.